tel.: +48 500 054 017

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

 1. Administrator danych osobowych

My, Jarosław Chrastek „GAZA” PHU Hurtownia, 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, NIP:9290002838, REGON: 970289529 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetowa, dlatego też zdecydowaliśmy się, na utworzenie dedykowanego dla tego celu adresu e-mail, umożliwiającego kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych. W razie konieczności – prosimy o kontakt pod:

rodo@hurtowniagaza.pl

lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 • w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust.1 lit.a RODO);
 • w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np.w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art.6 ust. lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;

III . Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne,

Elektroniczne dane identyfikacyjne,

Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, nr telefonu, adres email),

Dane dotyczące ofert,

Dane dotyczące Twojej aktywności na naszej stornie internetowej,

Będąc naszym klientem – również dane legalnie zgromadzone na Twój temat.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom świadczącym usługi na nasze zlecenie, o ile zlecone czynności będą wymagały przetwarzania Twoich danych osobowych. Są to np. podmioty świadczące usługi spedycyjne, kurierskie, IT, Rachunkowe i inne.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 3. Twoje dane pozyskane w związku z procesem rekrutacji, zostaną usunięte z chwilą zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyraziłeś dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie, w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 4. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych;
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych;

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. f) prawo do przenoszenia danych;

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np..format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@hurtowniagaza.pl, lub prześlij list drogą tradycyjna na adres: Jarosław Chrastek „GAZA” PHU Hurtownia, 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5, NIP:9290002838, REGON: 970289529. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy lub
 • dobrowolne,

Jeżeli nie podasz danych osobowych:

 • możemy odmówić zawarcia umowy,
 • możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia,

 

 1. Informacja o źródle danych

Dane osobowe zazwyczaj uzyskujemy od osób, które nam je przekazały bezpośrednio. Nie jest to jednak jedyne źródło, stąd też informujemy, że  pozyskujemy je również na podstawie przekazanych nam dokumentów, na podstawie ogólnodostępnych dokumentów, dane udostępnione pochodzące ze stron internetowych, plików cookies, rejestrów publicznych.